how to make a site for free

Eksisterende eller fremtidig lærebedrift


Det å ha lærlinger i bedriften, er ikke bare å ta samfunnsansvar, Det er også en berikelse for alle ansatte i bedriften. Her former du DIN fremtidige kompetanseperson. Dette gjøres ved å gi opplærling, men også ved at lærlinger utfordrer etablerte rutiner og arbeidsmetoder. Dette gjør at alle som har med lærlinger å gjøre, utvikler seg med lærlingene!

*    Bedriften sikrer rekruttering til egen organisasjon.
*    Bedriften viser at den tar samfunnsansvar og bidrar til å utdanne            kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn.
*    Bedriften viser at den tar bransjeansvar og bidrar til å sikre                      tilstrekkelig antall faglærte i forhold til bransjens behov.
*    Bedriften får styrket egen organisasjon gjennom kontinuerlig       læring.
*    Bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
*    Bidra med nye unge friske impulser inn i bedriften.
*    Læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov.
*    Kan ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader.
*    Bidra til å styrke bedriftens omdømme.
*    Bidra til å styrke bransjens fremtid og konkurranseevne.
*    Når lærlingen har bestått fag- eller svenneprøven er lærebedriftens      ansvar over. Ønsker bedriften å ansette kandidaten så har man          selvsagt mulighet til det. Bedriften er imidlertid ikke forpliktet til å          tilby jobb etter at læreperioden er avsluttet.

Lærlingen er arbeidstaker i bedriften med samme retter og plikter som andre ansatte. Det betyr at arbeidsgiveren har styringsretten over lærlingen i tråd med bestemmelsene i lovverket, tariffavtale, arbeidsavtale og bedriftens arbeidsreglement.

Det skal tegnes lærekontrakt som opplæringskontoret er ansvarlig for, samt en arbeidsavtale med lærebedrift som definerer arbeidsgiverforhold og personalansvar som hviler på den enkelte lærebedrift.

Både arbeidsgiver og lærling har ansvar for at tiden i opplæringsbedriften blir best mulig.

I tariffavtalene er det fastsatt noen normer for hvordan opplæringen i bedriftene skal skje og lønnssatser for lærlingene. De fleste bedrifter følger disse, men det kan være noen ulikheter mellom de ulike bedriftene. Oppdaterte lønnssatser finnes under fanen «Arbeidsliv» på NELFO sine hjemmesider

Opplæring i bedrift skal følge Opplæringsloven og skje etter bedriftens opplæringsplan, og de bestemmelser som til enhver tid blir gitt i henhold til opplæringsloven.

Opplæringskontor skal melde lærlingen opp til fagprøven som avholdes nærmest læretidens utløp.

Alle yrkesfag har egne læreplaner. I disse dager er de under revisjon, så her er det endringer på gang.

Under "Linker" i menyen, finner du en link til Utdannings direktoratet sine hjemmesider. Linken tar deg direkte til søkesiden for de nasjonale læreplanene. Skriv inn navnet på faget du vil ha tak i og du blir sendt direkte til læreplanen for faget.


Lærebedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag.

Det er fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en opplæringsbedrift (også kalt lærebedrift). Godkjenningen forutsetter at to forhold blir ivaretatt:

- at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.
- at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.

Dersom dere ønsker å bli en godkjent lærebedrift kan dere enten ta kontakt med oss på ELFO, eller dere kan sende en søknad direkte til Agder Fylkeskommune.

Det gis tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger etter faste satser. ELFO forvalter tilskuddet på vegne av medlemsbedriftene i henhold til godkjente vedtekter.

Les mer om størrelsen på tilskuddene på www.udir.no.

OPPMELDING

ELFO melder opp alle sine lærlinger til fagprøve. Dette blir gjort fire måneder før utløp av lærekontrakt.  Dette gjøres etter en vurdering i samarbeid med lærebedriften og lærlingen.
Oppmelding sendes til fylkeskommunen for godkjenning.
Det er en forutsetning at all teori er bestått for at oppmelding skal bli godkjent.
Praksiskandidater må melde seg opp via Agder Fylkeskommune sine nettsider.

AVIKLING

Fagprøven kan avvikles enten på prøvestasjon eller på prosjekt/jobb ute hos kunde.

ELFO har prøvestasjoner for følgende fag grupper:

Elektrikerfaget.
Telekommunikasjonsmontørfaget.
Normal lengde på fagprøven er seks arbeidsdager.

Andre faggrupper utover de som er nevnt ovenfor må ta fagprøven ute i bedrift eventuelt på jobb hos kunde. Lengde på fagprøven er da bestemt av arbeidsomfang.

Fagprøven styres/kontrolleres/overvåkes av to sensorer fra prøvenemnda. Prøvenemndene er oppnevnt av Agder fylkeskommune og har ingen tilknytning til ELFO.

Alle fagprøvene er i fire deler og alle fire delene vurderes av sensorene. Disse er:

Planlegging
Gjennomføring av oppgaven
Dokumentasjon av oppgaven
Egenvurdering
Karakterer som gis på fagprøven er som følger:

Ikke bestått
Bestått
Meget godt bestått
Vurderingskriteriene som brukes under fag- og svenneprøver i Agder, finnes på hjemmesidene til fylkeskommunen. 

Utleiepriser prøvestasjon:

Telekom; Medlem: 0,-. Ikke medlem: 7.500,-.
Elektriker; Medlem: 0,-. Ikke medlem: 7.500,-.

OPPLÆRINGSPLANER
I hht opplærigsloven, skal det utvikles individuelle opplæringsplaner for hver lærling. Her er underlaget som viser hvordan løpet skal planlegges fra lærlingen begynner - og frem til fagprøven.
Når lærlingene kommer i gang med elektronisk opplæringsbok, overtar systemet der den individuelle planen, Derfor er dette og regne som initial plan for lærlingene i hvert av våre fag.

Automatiseringsfaget VG3

Dataelektronikerfaget VG3

Elektrikerfaget VG3

Elektroreparatørfaget VG3 

Energimontørfaget VG3  
 
Tavlemontørfaget VG3

Telekommunikasjonsmontørfaget VG3

Mobirise